#pxevolatrr °5vea trr – zun tivok Eywevengit

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Kaltxì nìmun, ma frapo. Fìtrrä tìpawm lu teynga zun tivok Eywa’evengit, zel pehem sivi nga?

Tse, oeri zun tivok Eywevengit, zel txopu si nìtxan. Taluna kifkey sì tìrey a tok Eywevengit lehrrap lu nìtxan, kezemplltxe, ulte ‘en si oe tsnì ke emziva’u txankrr. Ha sweylu txo käteng hu (ay)ftiayu ulte teri Na’vi sì ayioang sì ayewll ftivia. Taluna tsakem lu pum a nivew sivi oe. Nume sì ftivia fte tslivam fra’u(t) a teri Eyweveng.

Ìì, tam. Trrayvay.

#pxevolatrr °4vea trr – aylì’u a oel wätx

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Kaltxì nìmun ayngar. Tse, fìtrrä txele lu leNa’via aylì’u angäzìk.

Oeri lu pxaya aylì’u anafì’u. Nìpxi tsaylì’u a nga’ (pamrelvit alu) RR. Takrra sngolä’i nivume sì ftivia, ke lolu ftue kaw’it fte p(iv)lltxe nìltsan aylì’uti a tsapamit nga’. Mi wem tsawä oe, ke yolora’ nìwotx. Slä mi fmeri tsan’ivul. Ulte tsan’olul oe nì’it ayzìsìtkrrka. Lu srr a lu ftue nì’ul fte tsapamit ng(iv)op ulte lu srr a tsamì lu… kolan.. fte tsapamit ng(iv)op lu na Torukä pewn. Pewn Torukä. Nui, nui, nui nì’aw, slä trr ahay fmeri nìmun, vaykrr flolä nìwotx ulte ke wätx nulkrr.

Tam, tse, hayalovay.

#pxevolatrr °3vea trr – ayhem letrr

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Ìì, kaltxì, ma frapo. Ke holaw(l) oel ke aylì’ut fte pivlltxe pxiset, ha fmeri siva. Tse, fìtrrä txele lu ayhem letrr(trr) ulte tsakem a si oe fratrr natkenong lu fwa tìkangkem si. Fratrr kä oe ne tseng tìkangkemä oeyä ulte tìkangkem oey lu fwa ‘opinsung ta’lengit suteyä fa relvul lefngap ulte tsatxintìn sunu oeru nìtxan, ha lu kem a sunu oeru, kezemplltxe (??). Fpi fwa tsivun tsakem sivi zene oe wiveyn ayrelit apxay ulte tsakem sunu oeru nìteng.

Kop, yomtìng oel pay- ayfayoangit oeyä… ayfayoangu-, kolan; kop fratrr yomtìng oel fayoangur oeyä ulte nerìn, ìì ulte nìn foti, taluna tsakem sunu oeru nìteng. Ha ayhem a si oe fratrr lu pum a zawprrte’ oene netrìp.

#pxevolatrr °2vea trr – lì’fyari nume pelun?

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Ìì, kaltxì nìmun. Tse, fìtrrä tìpawm lu teynga lì’fyari leNa’vi aynga nume pelun.

Tse, pelun nume oe? Krra rel arusikx sramer, ken’aw Na’vi oeru wolou, släkop sneyä lì’fya nìteng. Tafral fwolew oel tsengit a tivung oer futa nivume sì ftivia. Lahea lì’fya(o)ri nolew nivume frakrr, slä ke rolun oel (kea) lì’fyaoti a txasunu oeru, slä krra lì’fya leNa’vi sroler, lamu ‘o’ nìwotx. Kop lam kewong sì miklor, ha sngolä’i ftivia. Ulte tengkrr nume… ìì ulte, kolan, ulte tengkrr nerume, fìlì’fya sì fìlì’fyaolo’ yawne slarmu oeru nìwotx. Nìsung, sunu oeru fwa fìlì’fya mi ‘erong ulte oel new futa tsaw var tsakem sivi tì’i’avay krrä. Ha, ‘ivong Na’vi.

#pxevolatrr °1vea trr – muwäpìntxu sì siva ko!

Leiu mipa challenge lì’fyaolo’ru! Fìstä’nìpam a ta oe lu fpi srr a’awve.

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Ìì, kaltxì seiyi oe ayngaru ma eylan. Tìkangkemviri alu #pxevolatrr new siva oe nìteng, ulte trrä a’awve tìkan lu fwa muwäpìntxu, ha tsakem sìsyi.

Tse, oeru fko syaw Krrsì fu Eana Unil kip lì’fyaolo’. Oeyä txintìn lu fwa suteri ta’lengit ‘opinsung fa pinvul lefngap. Ulte tì’efumì oeyä tsaw lu txintìn aswey. Lì’fyari leNa’vi nolume oe ka zìsìto avomun ulte fwa nume sì kar mi teya si oeru, taluna fìlì’fya atxantsan wou nìwotx. Kop, fa fìlì’fyaolo’ rolun oel ‘eylanit apxay, a fì’u teya si oeru nìteng. Tse, sìlpey oe tsnì pxaya hapxìtu sìyeva nìteng, ha siva ko, ma frapo!

 

Txo aynga new siva nìteng, fìtìkangkemviti rivun fìtseng:

https://twitter.com/kelutralro/status/1274777062549721090

mipa mo lepay a fayoangfpi

Oeru mipa mo lepay lìyeiu! Tsat oel so’ha nìtxan, taluna mipa kifkeyt apxa tsun ngivop fte ewll sì fayoang tsun kelku sivi nìmwey sì nìswey ^^ Trrpeyve mìyunge moel alu eyktan oeyä oesì tsamoti ne tsenge tìkangkemä. Mawkrra ewll polaw nì’it nì’ul ulte fayoangti solung, narlor fkayatsan. Tsakrr ayrelit ayngaru tasyìng.

San pefnepayoang sìk pawm srak? Tse, fnel a tsaru nìToitsye syaw Kardinalfisch fu Kardinälchen fu Arbeiterneon :D NìLatin syaw Tanichthys albonubes kop nì’Ìnglìsì White Cloud Mountain Minnow. Hì’i sì narlor sì hona sì hiyìk sì tstew leiu.

Srefereiey nìprrte’ nìtxan.

vurtsyìp

Maw tìrawn lala eyktanä aspuwin, mipa eyktan, a peyä tstxo lu Ueyno, frahapxìtuhu olo’ä perängkxo. Hapxìtuo plltxe san Spuwina eyktan na koakutral lolängam pxìm. Kawkrr srekrr ke lolu ‘ewana eyktan ngengana, slä ngengaru txana tìtslam sì hafyon li leiu. Sìlpey oe tsnì pxan lirvu sìk.
Ueynori kxetse rikx nìwin taluna ‘efu na loreyu ‘awnampi nì’it, tsalsungay po ‘eyng san Tstunwi ma tsmuk. Fmasyi kìte’e sivi sì fyawivìntxu awngaru nìltsan sì *nìmwiä sìk, srefwa kelutralne new tivätxaw olo’hu nìwotx.
Tengkrr frapo tsakem seri, ìlä fya’o Ueyno tsìk sìn kouma tskxeo keynven, srefwa zup terkup.
Yewla.

eyawrfya

‘awlie ‘eveng alu Enuay lok kelku peyä uvan sarmi. Tengkrr zeswat ewlltisì fterem ulte filit a tsari ‘ur na ikrantsyìp fkan tsweykayon, yawnea atanit asang tsawkeyä ta’lengsìn zìm. Uturi stawm famit a na sätsìsyì hufweyä lam. Po ftang tivul srefwa yune na’rìngä frayfamti tengkrr syeha seri nìmwey.

Päpawm san Pelun atan sang fkeian, pelun fìwopx yaka tìreian? Pelun ayhì’ang tswayeion, pelun ayyayo reiol? sìk. Po newomum nìwotx alunta klltxäpeykay fte fpivìl ulte oeykti fwivew. Slä tup tì’eyngti run, sngä’i hivahaw.

Tsìk mokriol poti ‘asap seyki nìftxan kuma po txen slu. Hìkrrti kin fte mokriti poru smeykivon. Leym nìsti nì’it san Wiya ma sa’nu sìk. Sa’nok tup sti, ‘eyng nì’ango san Maitan, kelkune tätxaw ko. Tsawke li kllkerä.

Mawfwa polähem, hu olo’ txonä wutsoti yom. Sìpawmìl sneyä Enuayti vìngkap nìmun, ulte futa pol fratì’eyngit omatsum Enuayl fpìl alunta, pe’un futa rofa txantslusama tute akoak frato new hiveyn fte poru pivawm.

Po sngä’i pivlltxe san Ma Nawmtu, txankrr rereiey nga, nìtxan lie soleiyi, fraysì’eyngit omatsum! sìk ulte var san Pxaya tìpawm oeru lu, fra’uri newomeium! sìk. Nawmtu hangham ulte ‘eyng san Mawey, ma ‘eveng, leiu ngaru txana krr fte fratì’eyngti rivun.

Ka hìkrro fpìl Enuay slä nìwin var san Srane, slä newomum set, rutxe, oeru hafyon ngeyä tivìng! Pelun atan tsawkeyä sang lu? Pelun lrrtok si krrka trr tsawke, pelun krrka txon oare? Pelun hufwe tìran, pelun ‘ewll tsawl slu, pelun oe rey?

Nawmtu nì’eyng fnu srefwa peng san Nìngay, newomum nga nìtxan. Nìawnomum Na’vi way si san Eyawrfyari zene tslivam fya’ot a mìn kifkey. Eyawrfyari zene tslivam fya’ot a sngä’i tìrey sìk, kefyak. Tse, tsaw tì’eyng a fwew ngal lu.

‘eyng Enuay san Eyawrfya pak, tsahey! Eltur tìtxen ke si kaw’it sìk. Var san tì’eyng asìltsan nì’ul livatsu sìk.

Koaktu hangham nì’eyng, san Srane, ‘ewana tuteru fìtì’eyng mek latsam, slä koaktur fìtì’eyng lu ngaya pum a’aw. Ro trro, tslayam nga nìteng. Tse’a srak? Awngal yerom a tsngan peyä a ioang tsmuk awngeyä lu, nì’aw tolerkup fte tokxur yomtivìng. Tsmuk nìteng pa’li sì nantang sì toruk sì utral sì ya sì tskxe sì txep lu.
Ye’rìn terkup oe, roleiey txankrr, slä frapo a rey, fra’u a fkeytok, trro zene tiverkup, zene tivätxaw ne Nawma Sa’nok. Maw kxitx oeri tokx slu ‘akra, ewllur sì ayioangur sì kifkeyru yomtìng. Nìtengfya na syura, na tirea, na vitra, fra’u syeha si nìlkeftang.
Rey’eng, meoauniaea, Eywa, Eywa’eveng, Na’vi. Frapo sì fra’u lu ‘aw. ‘aw nìwotx. Lu yo’kofya atì’iluke, tì’i’avay krrä.
Tsaw lu Eyawrfya.

Enuay fnu sì fpìl swawoka sre fwa irayo si Nawmtur sì fwa kä fte rofa sa’nok sneyä hiveyn.

Pxaya zìsìt solalew ulte po sempul taronyusì slu. Pxaya ioangti taron, pxaya tawtuteti tsamkrrka tspang, nìtxan sop, nìtxan fwew.

Trro, hu ‘ite ne Ayutral Aymokriyä terìran fte ivaho. ‘ite pawm san Pelun Na’vi fìkem si?

Sempul tengkrr lrrtok seri, taluna zerok futa polawm nìtengfya krra ‘evi lolu, ‘eyng san Awnga aho frakrr sì fratseng luke fwa tsaheyl si Eywahu. Frakem atstunwi, frasäfpìl amuiä, fra’it tìyawnä angay tìaho leiu. Slä nì’aw tsaheylukrrka tsun tireapivängkxo fizayuhu ulte kivame tslivamsì nìngay nìwotx. Trro tsat ngal tsliyevam nìteng.

Mawfwa pähem, mefo Eywahu tsaheyl si. Enuay irayo si, san Tsleiam set nì’i’a.