#pxevolatrr °1vea trr – muwäpìntxu sì siva ko!

Posted Leave a comment

Leiu mipa challenge lì’fyaolo’ru! Fìstä’nìpam a ta oe lu fpi srr a’awve.

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Ìì, kaltxì seiyi oe ayngaru ma eylan. Tìkangkemviri alu #pxevolatrr new siva oe nìteng, ulte trrä a’awve tìkan lu fwa muwäpìntxu, ha tsakem sìsyi.

Tse, oeru fko syaw Krrsì fu Eana Unil kip lì’fyaolo’. Oeyä txintìn lu fwa suteri ta’lengit ‘opinsung fa pinvul lefngap. Ulte tì’efumì oeyä tsaw lu txintìn aswey. Lì’fyari leNa’vi nolume oe ka zìsìto avomun ulte fwa nume sì kar mi teya si oeru, taluna fìlì’fya atxantsan wou nìwotx. Kop, fa fìlì’fyaolo’ rolun oel ‘eylanit apxay, a fì’u teya si oeru nìteng. Tse, sìlpey oe tsnì pxaya hapxìtu sìyeva nìteng, ha siva ko, ma frapo!

 

Txo aynga new siva nìteng, fìtìkangkemviti rivun fìtseng:

https://twitter.com/kelutralro/status/1274777062549721090

mipa mo lepay a fayoangfpi

Posted Leave a comment
Oeru mipa mo lepay lìyeiu! Tsat oel so’ha nìtxan, taluna mipa kifkeyt apxa tsun ngivop fte ewll sì fayoang tsun kelku sivi nìmwey sì nìswey ^^ Trrpeyve mìyunge moel alu eyktan oeyä oesì tsamoti ne tsenge tìkangkemä. Mawkrra ewll polaw nì’it nì’ul ulte fayoangti solung, narlor fkayatsan. Tsakrr ayrelit ayngaru tasyìng.

San pefnepayoang sìk pawm srak? Tse, fnel a tsaru nìToitsye syaw Kardinalfisch fu Kardinälchen fu Arbeiterneon :D NìLatin syaw Tanichthys albonubes kop nì’Ìnglìsì White Cloud Mountain Minnow. Hì’i sì narlor sì hona sì hiyìk sì tstew leiu.

Srefereiey nìprrte’ nìtxan.

vurtsyìp

Posted Leave a comment
Maw tìrawn lala eyktanä aspuwin, mipa eyktan, a peyä tstxo lu Ueyno, frahapxìtuhu olo’ä perängkxo. Hapxìtuo plltxe san Spuwina eyktan na koakutral lolängam pxìm. Kawkrr srekrr ke lolu ‘ewana eyktan ngengana, slä ngengaru txana tìtslam sì hafyon li leiu. Sìlpey oe tsnì pxan lirvu sìk.
Ueynori kxetse rikx nìwin taluna ‘efu na loreyu ‘awnampi nì’it, tsalsungay po ‘eyng san Tstunwi ma tsmuk. Fmasyi kìte’e sivi sì fyawivìntxu awngaru nìltsan sì *nìmwiä sìk, srefwa kelutralne new tivätxaw olo’hu nìwotx.
Tengkrr frapo tsakem seri, ìlä fya’o Ueyno tsìk sìn kouma tskxeo keynven, srefwa zup terkup.
Yewla.

eyawrfya

Posted Leave a comment

‘awlie ‘eveng alu Enuay lok kelku peyä uvan sarmi. Tengkrr zeswat ewlltisì fterem ulte filit a tsari ‘ur na ikrantsyìp fkan tsweykayon, yawnea atanit asang tsawkeyä ta’lengsìn zìm. Uturi stawm famit a na sätsìsyì hufweyä lam. Po ftang tivul srefwa yune na’rìngä frayfamti tengkrr syeha seri nìmwey.

Päpawm san Pelun atan sang fkeian, pelun fìwopx yaka tìreian? Pelun ayhì’ang tswayeion, pelun ayyayo reiol? sìk. Po newomum nìwotx alunta klltxäpeykay fte fpivìl ulte oeykti fwivew. Slä tup tì’eyngti run, sngä’i hivahaw.

Tsìk mokriol poti ‘asap seyki nìftxan kuma po txen slu. Hìkrrti kin fte mokriti poru smeykivon. Leym nìsti nì’it san Wiya ma sa’nu sìk. Sa’nok tup sti, ‘eyng nì’ango san Maitan, kelkune tätxaw ko. Tsawke li kllkerä.

Mawfwa polähem, hu olo’ txonä wutsoti yom. Sìpawmìl sneyä Enuayti vìngkap nìmun, ulte futa pol fratì’eyngit omatsum Enuayl fpìl alunta, pe’un futa rofa txantslusama tute akoak frato new hiveyn fte poru pivawm.

Po sngä’i pivlltxe san Ma Nawmtu, txankrr rereiey nga, nìtxan lie soleiyi, fraysì’eyngit omatsum! sìk ulte var san Pxaya tìpawm oeru lu, fra’uri newomeium! sìk. Nawmtu hangham ulte ‘eyng san Mawey, ma ‘eveng, leiu ngaru txana krr fte fratì’eyngti rivun.

Ka hìkrro fpìl Enuay slä nìwin var san Srane, slä newomum set, rutxe, oeru hafyon ngeyä tivìng! Pelun atan tsawkeyä sang lu? Pelun lrrtok si krrka trr tsawke, pelun krrka txon oare? Pelun hufwe tìran, pelun ‘ewll tsawl slu, pelun oe rey?

Nawmtu nì’eyng fnu srefwa peng san Nìngay, newomum nga nìtxan. Nìawnomum Na’vi way si san Eyawrfyari zene tslivam fya’ot a mìn kifkey. Eyawrfyari zene tslivam fya’ot a sngä’i tìrey sìk, kefyak. Tse, tsaw tì’eyng a fwew ngal lu.

‘eyng Enuay san Eyawrfya pak, tsahey! Eltur tìtxen ke si kaw’it sìk. Var san tì’eyng asìltsan nì’ul livatsu sìk.

Koaktu hangham nì’eyng, san Srane, ‘ewana tuteru fìtì’eyng mek latsam, slä koaktur fìtì’eyng lu ngaya pum a’aw. Ro trro, tslayam nga nìteng. Tse’a srak? Awngal yerom a tsngan peyä a ioang tsmuk awngeyä lu, nì’aw tolerkup fte tokxur yomtivìng. Tsmuk nìteng pa’li sì nantang sì toruk sì utral sì ya sì tskxe sì txep lu.
Ye’rìn terkup oe, roleiey txankrr, slä frapo a rey, fra’u a fkeytok, trro zene tiverkup, zene tivätxaw ne Nawma Sa’nok. Maw kxitx oeri tokx slu ‘akra, ewllur sì ayioangur sì kifkeyru yomtìng. Nìtengfya na syura, na tirea, na vitra, fra’u syeha si nìlkeftang.
Rey’eng, meoauniaea, Eywa, Eywa’eveng, Na’vi. Frapo sì fra’u lu ‘aw. ‘aw nìwotx. Lu yo’kofya atì’iluke, tì’i’avay krrä.
Tsaw lu Eyawrfya.

Enuay fnu sì fpìl swawoka sre fwa irayo si Nawmtur sì fwa kä fte rofa sa’nok sneyä hiveyn.

Pxaya zìsìt solalew ulte po sempul taronyusì slu. Pxaya ioangti taron, pxaya tawtuteti tsamkrrka tspang, nìtxan sop, nìtxan fwew.

Trro, hu ‘ite ne Ayutral Aymokriyä terìran fte ivaho. ‘ite pawm san Pelun Na’vi fìkem si?

Sempul tengkrr lrrtok seri, taluna zerok futa polawm nìtengfya krra ‘evi lolu, ‘eyng san Awnga aho frakrr sì fratseng luke fwa tsaheyl si Eywahu. Frakem atstunwi, frasäfpìl amuiä, fra’it tìyawnä angay tìaho leiu. Slä nì’aw tsaheylukrrka tsun tireapivängkxo fizayuhu ulte kivame tslivamsì nìngay nìwotx. Trro tsat ngal tsliyevam nìteng.

Mawfwa pähem, mefo Eywahu tsaheyl si. Enuay irayo si, san Tsleiam set nì’i’a.

mipa ayopin sì snapamtseo amip

Posted Leave a comment
Tengkrr zerene pivey vaykrr tsun uvan alu WoW Classic sivi, new oe pamrel sivi postìr amip taluna nìhawng nìkelpxìmrun tsakem sängi.
Tse, ngian, fìtrr kxìmyul oey poleng oer fmawnta tutanol a peyä txintìn lu fwa ngop ayopinit a ta Schmincke ayoeru pxaya opinti toleiyìng. Tsayfnel alu Watercolor sì Oils sì Gouache, ulte ketsukspaw lu fwa ayoe ke zolene kivanom sayu’ti ewroyoa kaw’it! Kosman nì’aw. Kxìmyu poltxe oer san ftxey tsapumit a nivew ngal ulte munge kelkune ngey sìk. Tafral, mipa ayopin apxay alu Gouache oeru leiu set! Fìmuntrr wasyeieyn! Sweylu txo pefnerelit… tse, rasyun :D
Nìsung, fìtrr pongul pamtseoä alu KoRn tìmìng mipa snapamtseoti alu The Nothing awngaru. Txantsana trr nìwotx.

txanlokxe ayramä

Posted Leave a comment

Tìmätxaw oe txanlokxeftu a tsaru syaw Austria. Folrrfen soaiat muntxatanä oeyä paonìl oelsì. Yamom pxaya syuveti aftxìlor ulte tsamurokx nìtxan. Tengkrr tsawke lrrtok sarmi trro apxeyve, kxamlä na’rìng sì ramsìn tolìran ulte ayioangit a tsatsengmì kelku si folrrfen ulte hola tskxeti kilvanmì stolarsìm fte sa’uti sivung oeyä motsyìpur a fpi fayoang. Tsayhem zolawprrte’ oene nìtxan nìwotx.

when the night sky gives me peace at heart

Posted Leave a comment
Today I’ve spent a lovely evening together with my friends.
A good friend of mine has had birthday earlier in December 2016 and she didn’t celebrate, so we did so today. We brought her gifts, ate wonderful food and had a really good time together. We laughed a lot and talked about anything and everything. I’m really grateful for that.
I got picked up and while driving to our friends’ home, I watched the night sky. The bright half full moon and several stars (e.g. inside my favorites Orion, its Nebula and the Pleiades). I, again, wished so badly for a telescope to watch them closer. But instead, I had to use my eyes, like always.

While sitting there relaxed and calm, I once again could achieve to wrap my mind around the fact that we’re all just on the surface of a giant habitable (imperfect) ball drifting through space. That the night sky is dark, because of the vast distance between us and everything else around us, and the stars are bright, because they are actual stars burning up their own matter in a fusion reaction – and that they’re not just small bright dots on a dark blue, almost black canvas.
The stars, the interstellar matter – and the void.
Do you know moments like this? When the reality of our own unimportance hits you hard, when everything good and bad which happens here on our planet seems so meaningless, so unimportant, so trifling.
Our everyday problems and worries, not worth the stress at all. Take your time, take it easy. Life is not a race.

Moments like this don’t scare me. When I think about or look at the night sky and the universe I don’t feel afraid or intimidated at all. Of course, they’re formidable, but they also make me extremely happy and give me almost perfect and complete peace and calm. Which is rare enough in my everyday life.
But my everyday life doesn’t matter. My life doesn’t matter. Nothing really matters. At least not in the long run. The universe will continue to do what it has been doing since the Big Bang – no matter what we do to ourselves, each other or our home. The earth will continue to orbit our sun as long as it can, everything will go its way as long as it can. Steadily. Continuously.

I’m very grateful for that, as well. Also for the shooting star I could watch before closing the door of our apartment building. So I made a wish upon that star.

Cherish the things you have. Everything you have, everything you are, everything that surrounds you is star dust in the end. The stars that died in supernovae provided the matter for life as we know it. Cherish the ones you love and those who love you. Everything, as improbable as it may have been, turned out this way so that you can be alive now and live the life you’ve been given.

Now I’ll watch another documentary about the universe and soon go to bed.
So, fpom mì te’lan ayngar livu, ma eylan, ulte hivahaw nìmwey. :)