vurtsyìp

Maw tìrawn lala eyktanä aspuwin, mipa eyktan, a peyä tstxo lu Ueyno, frahapxìtuhu olo’ä perängkxo. Hapxìtuo plltxe san Spuwina eyktan na koakutral lolängam pxìm. Kawkrr srekrr ke lolu ‘ewana eyktan ngengana, slä ngengaru txana tìtslam sì hafyon li leiu. Sìlpey oe tsnì pxan lirvu sìk.
Ueynori kxetse rikx nìwin taluna ‘efu na loreyu ‘awnampi nì’it, tsalsungay po ‘eyng san Tstunwi ma tsmuk. Fmasyi kìte’e sivi sì fyawivìntxu awngaru nìltsan sì *nìmwiä sìk, srefwa kelutralne new tivätxaw olo’hu nìwotx.
Tengkrr frapo tsakem seri, ìlä fya’o Ueyno tsìk sìn kouma tskxeo keynven, srefwa zup terkup.
Yewla.

eyawrfya

‘awlie ‘eveng alu Enuay lok kelku peyä uvan sarmi. Tengkrr zeswat ewlltisì fterem ulte filit a tsari ‘ur na ikrantsyìp fkan tsweykayon, yawnea atanit asang tsawkeyä ta’lengsìn zìm. Uturi stawm famit a na sätsìsyì hufweyä lam. Po ftang tivul srefwa yune na’rìngä frayfamti tengkrr syeha seri nìmwey.

Päpawm san Pelun atan sang fkeian, pelun fìwopx yaka tìreian? Pelun ayhì’ang tswayeion, pelun ayyayo reiol? sìk. Po newomum nìwotx alunta klltxäpeykay fte fpivìl ulte oeykti fwivew. Slä tup tì’eyngti run, sngä’i hivahaw.

Tsìk mokriol poti ‘asap seyki nìftxan kuma po txen slu. Hìkrrti kin fte mokriti poru smeykivon. Leym nìsti nì’it san Wiya ma sa’nu sìk. Sa’nok tup sti, ‘eyng nì’ango san Maitan, kelkune tätxaw ko. Tsawke li kllkerä.

Mawfwa polähem, hu olo’ txonä wutsoti yom. Sìpawmìl sneyä Enuayti vìngkap nìmun, ulte futa pol fratì’eyngit omatsum Enuayl fpìl alunta, pe’un futa rofa txantslusama tute akoak frato new hiveyn fte poru pivawm.

Po sngä’i pivlltxe san Ma Nawmtu, txankrr rereiey nga, nìtxan lie soleiyi, fraysì’eyngit omatsum! sìk ulte var san Pxaya tìpawm oeru lu, fra’uri newomeium! sìk. Nawmtu hangham ulte ‘eyng san Mawey, ma ‘eveng, leiu ngaru txana krr fte fratì’eyngti rivun.

Ka hìkrro fpìl Enuay slä nìwin var san Srane, slä newomum set, rutxe, oeru hafyon ngeyä tivìng! Pelun atan tsawkeyä sang lu? Pelun lrrtok si krrka trr tsawke, pelun krrka txon oare? Pelun hufwe tìran, pelun ‘ewll tsawl slu, pelun oe rey?

Nawmtu nì’eyng fnu srefwa peng san Nìngay, newomum nga nìtxan. Nìawnomum Na’vi way si san Eyawrfyari zene tslivam fya’ot a mìn kifkey. Eyawrfyari zene tslivam fya’ot a sngä’i tìrey sìk, kefyak. Tse, tsaw tì’eyng a fwew ngal lu.

‘eyng Enuay san Eyawrfya pak, tsahey! Eltur tìtxen ke si kaw’it sìk. Var san tì’eyng asìltsan nì’ul livatsu sìk.

Koaktu hangham nì’eyng, san Srane, ‘ewana tuteru fìtì’eyng mek latsam, slä koaktur fìtì’eyng lu ngaya pum a’aw. Ro trro, tslayam nga nìteng. Tse’a srak? Awngal yerom a tsngan peyä a ioang tsmuk awngeyä lu, nì’aw tolerkup fte tokxur yomtivìng. Tsmuk nìteng pa’li sì nantang sì toruk sì utral sì ya sì tskxe sì txep lu.
Ye’rìn terkup oe, roleiey txankrr, slä frapo a rey, fra’u a fkeytok, trro zene tiverkup, zene tivätxaw ne Nawma Sa’nok. Maw kxitx oeri tokx slu ‘akra, ewllur sì ayioangur sì kifkeyru yomtìng. Nìtengfya na syura, na tirea, na vitra, fra’u syeha si nìlkeftang.
Rey’eng, meoauniaea, Eywa, Eywa’eveng, Na’vi. Frapo sì fra’u lu ‘aw. ‘aw nìwotx. Lu yo’kofya atì’iluke, tì’i’avay krrä.
Tsaw lu Eyawrfya.

Enuay fnu sì fpìl swawoka sre fwa irayo si Nawmtur sì fwa kä fte rofa sa’nok sneyä hiveyn.

Pxaya zìsìt solalew ulte po sempul taronyusì slu. Pxaya ioangti taron, pxaya tawtuteti tsamkrrka tspang, nìtxan sop, nìtxan fwew.

Trro, hu ‘ite ne Ayutral Aymokriyä terìran fte ivaho. ‘ite pawm san Pelun Na’vi fìkem si?

Sempul tengkrr lrrtok seri, taluna zerok futa polawm nìtengfya krra ‘evi lolu, ‘eyng san Awnga aho frakrr sì fratseng luke fwa tsaheyl si Eywahu. Frakem atstunwi, frasäfpìl amuiä, fra’it tìyawnä angay tìaho leiu. Slä nì’aw tsaheylukrrka tsun tireapivängkxo fizayuhu ulte kivame tslivamsì nìngay nìwotx. Trro tsat ngal tsliyevam nìteng.

Mawfwa pähem, mefo Eywahu tsaheyl si. Enuay irayo si, san Tsleiam set nì’i’a.