mipa mo lepay a fayoangfpi

Oeru mipa mo lepay lìyeiu! Tsat oel so’ha nìtxan, taluna mipa kifkeyt apxa tsun ngivop fte ewll sì fayoang tsun kelku sivi nìmwey sì nìswey ^^ Trrpeyve mìyunge moel alu eyktan oeyä oesì tsamoti ne tsenge tìkangkemä. Mawkrra ewll polaw nì’it nì’ul ulte fayoangti solung, narlor fkayatsan. Tsakrr ayrelit ayngaru tasyìng.

San pefnepayoang sìk pawm srak? Tse, fnel a tsaru nìToitsye syaw Kardinalfisch fu Kardinälchen fu Arbeiterneon :D NìLatin syaw Tanichthys albonubes kop nì’Ìnglìsì White Cloud Mountain Minnow. Hì’i sì narlor sì hona sì hiyìk sì tstew leiu.

Srefereiey nìprrte’ nìtxan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.