#pxevolatrr °2vea trr – lì’fyari nume pelun?

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Ìì, kaltxì nìmun. Tse, fìtrrä tìpawm lu teynga lì’fyari leNa’vi aynga nume pelun.

Tse, pelun nume oe? Krra rel arusikx sramer, ken’aw Na’vi oeru wolou, släkop sneyä lì’fya nìteng. Tafral fwolew oel tsengit a tivung oer futa nivume sì ftivia. Lahea lì’fya(o)ri nolew nivume frakrr, slä ke rolun oel (kea) lì’fyaoti a txasunu oeru, slä krra lì’fya leNa’vi sroler, lamu ‘o’ nìwotx. Kop lam kewong sì miklor, ha sngolä’i ftivia. Ulte tengkrr nume… ìì ulte, kolan, ulte tengkrr nerume, fìlì’fya sì fìlì’fyaolo’ yawne slarmu oeru nìwotx. Nìsung, sunu oeru fwa fìlì’fya mi ‘erong ulte oel new futa tsaw var tsakem sivi tì’i’avay krrä. Ha, ‘ivong Na’vi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.