#pxevolatrr °6vea trr – aysäsulìn

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Kaltxì nìmun, ma frapo. Tse, ìì, fìtrrä txele lu aysäsulìn. Ìì, tam.

Lu oeru pxaya aysäsulìn. Natkenong lì’fyati leNa’vi ftia, kezemplltxe, lì’fyati leNa’vi plltxe sì sar, kop fwa weyn. Tsaw lu säsulìn a tsranten nìtxan oeru. Nìsung sunu oeru fwa pamtseoti yune sì (fwa) ayrelit arusikx nìn sì fwa käteng eylanhu sì fwa pängkxo hu fo sì fwa pxaya hem alahe sivi. Lolu oeru pxaya aysäsulìn a ke lu oeru nulkrr ulte omum oel futa pxaya aysäsulìn layu oeru zusawkrrmì. Pum a ke smon oeru ke li. Slä sunu oeru fwa lu oeru aysäsulìn, taluna lu pxaya ‘u a’o’ ulte (sì) pxaya kem a sunu. Ulte txasunu oeru fwa ayuri a ke li ke omum oel kaw’it nume, taluna newomum oe nìtxan, nìtxan, nìtxan.

Ìì, tam. Tsaw tam, kefyak? Tse, hayalovay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.