#pxevolatrr °9vea trr – ayro’ayu

 

pawnlltxea aylì'u fìstä'nìpamä
Kaltxì nìmun, ma frapo. Tse, fìtrrä tìpawm lu teynga peso… pesu ro’a ngaru, ìì… ulte lu oer tì’eyng akesran nì’aw (oeru?!). Tam. Tse.

Lu pxaya sute a oeru ro’a. Natkenong sute a ekxanti emza’u fa fwa… ìlä fwa tìngäzìkit zeyko fu fwa mipa ayuti ngop fte tsan’eykivul tìreyti frapofpi. Sute a srung si aylaru, saylahe, ulte kan tsan’eykivul kifkeyti. Sute a foru lu txe’lan atstunwi.
Omum oel futa fìtì’eyng leratsu fe’lup, slä oeru ke’u. :P Tam, hayalovay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.